ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นกำลังใจ ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ในความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอขอบใจและเป็นกำลังใจ ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ในความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคและ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙