วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 29 ตุลาคม 2565

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 29 ตุลาคม 2565