วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว