รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

🏆รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ✨

🏢กลุ่มอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์💚อาคารกุลพิพัฒน์ อาคารพยาบารสถิต อาคารนวไชยยันต์ และอาคารนวราชูปถัมภ์

♻️ได้รับรางวัล ประเภทการจัดการของเสีย ในโครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล👏🏻

ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)👉🏻โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม🌳

ดำเนินการโดย : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย