รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะโรค (Disease Specific Certification)

รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะโรค (Disease Specific Certification)

🏆รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะโรค (Disease Specific Certification)✨

ด้านการดูแลรักษาและให้บริการของคลินิกเบาหวานทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

🙏🏻ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมผลักดันจนเกิดความสำเร็จ ด้วยอัตลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร พร้อมมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี