มาตรการลดการแพร่ระบาดและการบริการตรวจคัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการลดการแพร่ระบาดและการบริการตรวจคัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทุกท่าน
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนการแพร่การกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและลดอัตราการแพร่ระบาด ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้

  1. งดเว้นการเข้าไปในสถานบันเทิงในทุกกรณี และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความแออัด อากาศไม่ถ่ายเท
  2. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้งดเว้นการเล่นน้ำ สาดน้ำ และกิจกรรมที่มีการสัมผัสกับผู้อื่นจำนวนมาก
  3. เว้นระยะห่างระหว่างกับบุคคลอื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
  4. หากมีอาการเจ็บป่วยสงสัยโรคโควิด-19 หรือมีประวัติเสี่ยงสงสัยโรคโควิด-19 สามารถมารับบริการได้ที่คลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ได้ในเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) และในขณะนี้มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก ท่านใดที่ไม่ได้รับการตรวจในวันนั้นๆ ท่านสามารถมาเข้ารับการตรวจได้ในวันถัดไป

อนึ่ง ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 เมษายน 2564 ท่านสามารถติดต่อรับบริการดังรายละเอียดในข้อ 4 จึงขอเรียนแจ้งมายังทุกท่าน ดังความในข้างต้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2564