พบการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติใช้บริการสถานบันเทิงตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

พบการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติใช้บริการสถานบันเทิงตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา