ผ่าวัคซีนCOVID-19🦠ฟังชัดๆกับ 3 สถาบัน(ศิริราชฯ จุฬาฯ รามาฯ)

ผ่าวัคซีนCOVID-19🦠ฟังชัดๆกับ 3 สถาบัน(ศิริราชฯ จุฬาฯ รามาฯ)

ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 18.00 น. ทุกสื่อของสามสถาบัน
เครดิตการบันทึกเทป : รามาแชนแนล

ศิริราชฯ
sirirajpr : Click
siriraj channel : Click

จุฬาฯ
ChulalongkornHospital : Click
ติดจอ ฬ.จุฬา : Click

รามาฯ
Rama Channel : Click
RAMA Channel : Click

———————————————————————–

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ : หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ : หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ : รองหัวหน้าภาควิชากุมาร เวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม : นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ศ.นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์