ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน ด้วยในขณะนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเกิดเหตุ ขัดข้อง ส่งผลต่อการให้บริการผู้ป่วยเกิดความล่าช้า

ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน ด้วยในขณะนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเกิดเหตุ ขัดข้อง ส่งผลต่อการให้บริการผู้ป่วยเกิดความล่าช้า