ปรับการให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปรับการให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์