ปรับการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปรับการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์