ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่ได้รับการยืนยัน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงขอปิดให้บริการ
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยนอก
ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ในวันพุธที่ 14 เมษายน
2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน
จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564