ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับ
สถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19โดยอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข้อมูลเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของอาจารย์ท่านนั้นเพียงผู้เดียว มิใช่เป็นความเห็นทางวิชาการขององค์กรของ
เรา และเรายังยืนยันที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิซาการที่น่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญต่อสาธารณชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ดังที่เราได้ปฏิบัติเสมอมาผ่านแหล่งข้อมูลหลักในนามองค์กรของเรา

ทั้งนี้เรายังสนับสนุนให้คนไทยทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยถ้วนหน้า เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโดยเร็วที่สุด

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย