ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรื่อง งดเยี่ยมผู้ป่วยและจำกัดจำนวนผู้เฝ้าไข้

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ขณะนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ป่วยและบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้

  1. งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วย
  2. กรณีที่มีผู้เฝ้าไข้ได้ อนุญาตให้มีผู้เฝ้าไข้ประจำได้
    1 คนต่อผู้ป่วย 1 ราย

ทั้งนี้ ขอให้ญาติผู้ป่วยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็วในกรณีฉุกเฉินไว้ที่หอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564