ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน

เนื่องด้วยในขณะนี้ มีผู้ประสงค์ขอเข้ารับบริการตรวจ
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
จำนวนมาก ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการ
ตรวจคัดกรอง ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ วันละ 100 ราย
โดยท่านสามารถติดต่อรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564