ประกาศสอบถามความสนใจโครงการวิจัย

ประกาศสอบถามความสนใจโครงการวิจัย

vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia

เนื่องจากมีรายงานผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ AstraZeneca เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับหลอดเลือดอุดตัน ถึงแม้มีโอกาสพบ 1:125,000 -1:1,000,000 แต่ก็ทำให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะนี้ในวงกว้าง

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังวางแผนทำวิจัยเพื่อศึกษาภาวะ VITT ภายหลังได้รับวัคซีน AstraZeneca ในบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประมาณ 500 คน โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างเลือดภายหลังฉีดวัคซีน AstraZeneca 2-4 สัปดาห์ ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่ามีบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ท่านใดที่ได้รับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -9 เมษายน 2564 สนใจจะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดยขอให้ท่านแสดงความจำนงผ่าน QR code นี้ แล้วโครงการจะทำการติดต่อท่านอีกครั้ง