งานภาพยนตร์สนทนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ รับมือด้านมืดออนไลน์ในยุคห้าจี

งานภาพยนตร์สนทนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ รับมือด้านมืดออนไลน์ในยุคห้าจี

รับชม Facebook Live 🔴 https://bit.ly/3K5Rhbz

“งานภาพยนตร์สนทนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ รับมือด้านมืดออนไลน์ในยุคห้าจี”
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ได้ตระหนักถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในยุคห้าจี

จัดโดยชมรมสมองใสใจสบาย ภายใต้ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยวันที่ 4 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 15.30 น.