งดให้บริการวัคซีน สำหรับผู้ walk-in

งดให้บริการวัคซีน สำหรับผู้ walk-in