งดการผ่าตัดและหัตถการ แก่ผู้ป่วยในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

งดการผ่าตัดและหัตถการ แก่ผู้ป่วยในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ