ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)

(เฉพาะผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยเด็ก เท่านั้น)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่ผู้ป่วยตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์
 2. ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้
  1. โรคอ้วน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่อาการปานกลางหรือรุนแรง
  3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
  4. โรคไตวายเรื้อรัง
  5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคพันธุกรรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์
   เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง ที่มีพัฒนาการช้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. โปรดสแกน QR code หรือเข้า https://chulapfizer.kcmh.or.h เพื่อตรวจสอบรายชื่อตามฐานข้อมูลผู้ป่วยและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 2. เปิดลงทะเบียนฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้าจองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)
 3. ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว โปรดนำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด (ตามเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น)
 4. โปรดเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการเข้ารับบริการวัคซีน ** ดังนี้
 •  ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ : สมุดฝากครรภ์
 •  ผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา

หมายเหตุ

* ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk-in หรือไม่ได้ลงทะเบียนนัดผ่านระบบฯ
** ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามรายละเอียดในข้อ 4