ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕