ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๔ พรรษา วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอประทานถวายสักการะ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๔ พรรษา วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔