ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรื่อง ของดการให้บริการ ของฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภายในฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงของดการตรวจรักษาผู้ป่วยใหม่
และการรับผู้ป่วยเข้าในหอผู้ป่วยฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลฯ ทางโรงพยาบาลฯ จะยังคงให้การดูแลตามมาตรฐาน และในกรณีจำเป็นทางโรงพยาบาลฯจะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2564