ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบวัคซีน Chula Cov19 Vaccine mRNA Vaccine

ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบวัคซีน Chula Cov19 Vaccine  mRNA Vaccine