การให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และวิธี RT-PCR ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และวิธี RT-PCR ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์