การเลื่อนนัดฉีด วัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 (สำหรับผู้ที่รับการฉีดฯ เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564)

การเลื่อนนัดฉีด วัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 (สำหรับผู้ที่รับการฉีดฯ เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564)

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่องการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 จากระยะเวลา 16 สัปดาห์ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์

ในการนี้เพื่อให้การให้บริการฉีดวัคซีนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดังข้างต้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 1 ณ คลินิกบริการวัคซีนฯ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ตามรายละเอียดบนรูปภาพ

หมายเหตุ

  • ขอให้ทุกท่านโปรดมารับบริการฉีดวัคซีนฯ ตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนฯ ได้ผ่าน Chula Care App หรือ แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564