การลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ณ คลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ณ คลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ เปิดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตามรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ผู้ที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรอง

ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ (ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง หรือไม่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง

  1. โปรดสแกน QR Code หรือเข้า https://swab.kcmh.or.th/ เพื่อลงทะเบียนขอรับบริการ โดยโปรดเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการตรวจคัดกรองฯ (ท่านจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
  2. บันทึกหน้าจอที่แสดงผลยืนยันการลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น
  3. โปรดนำหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน อาทิ บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (Passport) / บัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว / สูติบัตร (กรณีเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนฯ (การยืนยันตัวตน : ชื่อ-สกุล ของผู้ลงทะเบียน และหลักฐาน ต้องมีรายละเอียดข้อมูลถูกต้องตรงกัน)

หมายเหตุ

  1. การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PC R ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
  2. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการตรวจคัดกรอง เพื่อขอใบรับรองแพทย์ สำหรับยืนยันการไม่ติดเชื้อหรือสำหรับเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศ