การปิดให้บริการ คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) และ คลินิกคัดกรองเชื้อโควิด-19 (EID Swab Clinic) (เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

การปิดให้บริการ คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) และ คลินิกคัดกรองเชื้อโควิด-19 (EID Swab Clinic) (เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)