การปิดให้บริการคลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) และคลินิกคัดกรองเชื้อโควิด-19 (EID Swab Clinic)

การปิดให้บริการคลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) และคลินิกคัดกรองเชื้อโควิด-19 (EID Swab Clinic)