การปิดเส้นทางเดินช่วงระหว่างอาคารวชิรุณหิศ ไปยังอาคาร สก.

การปิดเส้นทางเดินช่วงระหว่างอาคารวชิรุณหิศ ไปยังอาคาร สก.