การปิดเส้นทางสัญจรด้านหน้า ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตรเป็นการชั่วคราว

การปิดเส้นทางสัญจรด้านหน้า ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตรเป็นการชั่วคราว