การปิดบริการห้องยาตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการรับยา

การปิดบริการห้องยาตึกจุมภฏพงษ์บริพัตร และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการรับยา