การปรับเปลี่ยนการบริการ จำหน่ายอาหารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

การปรับเปลี่ยนการบริการ จำหน่ายอาหารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาล