การปรับลดจำนวนผู้ป่วย ที่มารับบริการห้องคลอด ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

การปรับลดจำนวนผู้ป่วย ที่มารับบริการห้องคลอด ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา