การปรับบริการผ่าตัดและหัตถการ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การปรับบริการผ่าตัดและหัตถการ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)