การปรับการบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การปรับการบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดความหนาแน่นและการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงจำเป็นต้องลดจำนวนผู้ป่วยนอก ทั้งระบบปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดังนี้

  1. งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน
  2. ผู้ป่วยที่มีนัดหมาย โรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการทางไกล และให้ผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2564

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564