การฉีดวัคซีนและการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย

การฉีดวัคซีนและการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย