การขยายเวลางดการผ่าตัดและหัตถการแก่ผู้ป่วย ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

การขยายเวลางดการผ่าตัดและหัตถการแก่ผู้ป่วย ในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ