การขยายเวลาการปรับให้บริการผู้ป่วย

การขยายเวลาการปรับให้บริการผู้ป่วย

ตามที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอแจ้งการขยายเวลาปรับบริการให้ทราบดังนี้

  1. งดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการ และ
    คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน
  2. งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วนฉุกเฉิน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-256-4000