การกรอกข้อมูลของผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

การกรอกข้อมูลของผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

เนื่องด้วยมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน/Line 0A “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคตามประกาศทราบแล้วนั้น ส่วนหนึ่งไม่พบรายชื่อในแอปพลิเคชัน/Line 0A “หมอพร้อม” ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์

จึงขอให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่พบปัญหาดังกล่าวสแกน QR code นี้ เพื่อกรอกข้อมูลของท่านเพิ่มเติมหลังจากได้รับข้อมูลของท่าน ทางโรงพยาบาลจะการฉีดวัคซีนใน “หมอพร้อม” ภายใน 72 ชั่วโมง แล้วท่านจะตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเพื่อจองสิทธิต้องเข้าระบบแอปพลิเคชัน / Line 0A “หมอพร้อม” เพื่อยืนยันและนัดหมายอีกครั้งหลังจากรายชื่อท่านขึ้นในระบบแล้ว

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลนี้ เพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนกับระบบหมอพร้อมเท่านั้น (ทาง รพ.จะไม่นำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางอื่น)

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564