การตรวจนิติเซโรวิทยา DNA และการตรวจสารเป็นพิษ

การตรวจนิติเซโรวิทยา DNA

หน่วยนิติเซโรวิทยา ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัว ระหว่างบิดา มารดา-บุตร, พี่น้อง และเครือญาติ โดยผลการตรวจสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ

อีกทั้งให้บริการตรวจติดตาม เพื่อเปรียบเทียบลายพิมพ์ DNA ระหว่างผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก และผู้บริจาคว่ามีลักษณะตรงกันหรือไม่ โดยผลตรวจสามารถช่วยประเมินภาวะผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายเพื่อวางแผนการรักษาพยาบาลต่อไปได้

เอกสารประกอบการรับบริการตรวจสารพันธุกรรม DNA  ของหน่วยนิติเซโรวิทยา 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport ) กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 2. สูติบัตร ของบุตรที่ปรากฎชื่อมารดาในสูติบัตร
 3. ทะเบียนบ้าน  ในกรณีผู้รับบริการไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี)

 เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมา ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีต้องการขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 2. ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชน,สูติบัตร หรือหนังสือเดินทางต้องมีหนังสือนำส่งจาก   ทะเบียนราษฎร์
 3. หากผู้รับบริการมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องนำเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน

เกณฑ์การให้บริการ

 1. ผู้รับบริการต้องมีอายุมากกว่า  2  เดือนขึ้นไป
 2. ในกรณีผู้รับบริการอายุไม่เกิน  20  ปี  ต้องมีมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้รับบริการมาให้ความยินยอมในการตรวจ
 3. ต้องโทร.นัดหมายกับเจ้าหน้าที่หน่วยนิติเวชคลินิกก่อนทุกครั้ง เพื่อลงตารางนัดเพื่อรับการตรวจ DNA
 4. หากบิดา หรือ มารดา เสียชีวิต ให้นำใบมรณะบัตรแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยนิติเวชคลินิก เพื่อเป็นหลักฐาน
 5. การพิจารณารูปแบบการตรวจอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้บริการตรวจ

รูปแบบและอัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)

1. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ บิดา มารดา บุตร  (Autosomal  DNA) 

5,000  บาท/ คน

2. ตรวจพิสูจน์ Y-Chromosome  DNA

11,000  บาท/ คน

3. ตรวจพิสูจน์ Mitochondrial  DNA

13,000  บาท/ คน

4. ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

5,000  บาท/ คน

สอบถามข้อมูลการตรวจ DNA ได้ที่

หน่วยนิติเวชคลินิก  อาคาร ภปร ชั้น 5
เบอร์โทรศัพท์: 02 256 5329, 02 256 5332
เวลาให้บริการ:


การตรวจสารเป็นพิษ 

หน่วยนิติพิษวิทยา  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์/ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา
สารเสพติด สารพิษ จากตัวอย่างและชีววัตถุประเภทต่างๆ  ทั้งในเชิงคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์

หมายเหตุ  :

 1. ในกรณีที่ต้องการผลเร่งด่วนนอกเหนือจากกำหนดระยะรายงานผลให้ติดต่อประสานงานกับห้องปฏิบัติการ
 2. ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างสุดท้ายของวันศุกร์ หรือ  วันก่อนวันหยุดราชการในเวลาไม่เกิน 14.00 น.

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา อาคาร อปร ชั้น 11
เบอร์โทรศัพท์: 02 256 4000  ต่อ 3574
เวลาทำการ: 09.00 – 15.00  น.