การตรวจทางปรสิตวิทยา

ตรวจทางปรสิตวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ของสิ่งมีชีวิตจำพวกโปรโตซัว และพยาธิต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ โดยให้คำแนะนำและตรวจรักษา
ผู้ป่วยโรคปรสิต ได้แก่

 1. การตรวจอุจจาระ (Routine stool examination) เป็นการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อปรสิตทั้งโปรโตซัวและหนอนพยาธิ ด้วยวิธี simple smear และ วิธี concentration technique โดยรายงาน Genus species พร้อมบอกระยะของเชื้อ
 2. การตรวจหาเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (ICT for occult blood)
 3. การตรวจหาไขมันในอุจจาระ (Stain for fat)
 4. การตรวจหาพยาธิโรคเท้าช้างในเลือดหลังการให้ยา DEC (Microfilaria after DEC treatment [6 mg/kg] single dose)
 5. การตรวจหาพยาธิโรคเท้าช้างในเลือด (Thin and Thick blood films for microfilaria)
 6. การตรวจหาเชื้อมาลาเรียในเลือด (Thin and Thick blood films for malaria)
 7. การตรวจหาพยาธิเข็มหมุดโดยวิธีสก๊อตเทป (Scotch tape technique)
 8. การตรวจพิเศษทางปรสิตวิทยา เช่น การเพาะเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัวชนิดต่าง ๆ
 9. การย้อมสีโปรโตซัวชนิดต่าง ๆ การจําแนกชนิดของปรสิต เช่น ตัวพยาธิ ตัวแมลง (Parasite Identification)
 10. การตรวจวิทยาภูมิคุ้มกัน เช่น การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อหรือการตรวจหาแอนติบอดี  ที่จําเพาะต่อการติดเชื้อ
 11. การตรวจทางอณูชีววิทยา เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรมของโปรโตซัวชนิดต่าง ๆ  โดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR)

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

1. ผู้ป่วยควรกรอกข้อมูลสำคัญในใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายปรสิตวิทยา (ใบสีเทาขนาด A4 หมายเลข บ.6329) เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ชนิดสิ่งที่ส่งตรวจโดยระบุวันเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ โรคที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจพร้อมรหัสแพทย์ รวมถึงข้อมูลสำคัญทางการแพทย์อื่นๆ และเลือกทำเครื่องหมายให้ชัดเจนในช่องด้านหน้าของรหัสรายการทดสอบ

2. เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ ดังนี้

ระยะเวลาในการรอรับผล

ขึ้นอยู่กับชนิดและรายการส่งตรวจ โดยสามารถรอผลได้ตั้งแต่  20 นาที  ไปจนถึง 7 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการตรวจทางปรสิตวิทยา ได้ที่

 1. ห้องปฏิบัติการ อาคาร ภปร ชั้น 4  ห้องหมายเลข 14
  เวลาทำการ 08.00 – 15.30 น.
  โทรศัพท์ 02 256 5386

  รับสิ่งส่งตรวจจาก
  – ผู้ป่วยนอก (OPD)
  – ผู้รับการตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ
  – หน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลเอกชน
 1. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 Zone B ห้องหมายเลข P03F01
  เวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.
  โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 80343, 80344

  รับสิ่งส่งตรวจจาก
  – ผู้ป่วยใน (IPD)
  – ผู้ป่วยฉุกเฉิน
  – ผู้ป่วยหน่วยโรคไต
  – โครงการตรวจสุขภาพอื่นๆ
 1. คลินิกโรคปรสิต อาคาร ภปร ชั้น 2
  แพทย์จากฝ่ายปรสิตวิทยาออกตรวจผู้ป่วยให้การรักษาและ รับปรึกษาโรคทางปรสิต เวลาทำการ  08.00 – 12.00 น.
  โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 5432
 1. ฝ่ายปรสิตวิทยา
  สำนักงานหลัก อาคาร ภปร ชั้น 18 เวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.
  โทรศัพท์ 02 256 4387