ไข้หวัดใหญ่ไม่เกี่ยวกับ PM2.5

ไข้หวัดใหญ่ไม่เกี่ยวกับ PM2.5

ไข้หวัดใหญ่ระบาดเป็นประจำในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว PM2.5 ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงให้ระบาดมากขึ้น ติดต่อด้วยการสัมผัสฝอยละอองที่ผู้ป่วย ไอ จาม มาโดนหน้า หรือเยื่อบุปาก จมูก ตา การป้องกันที่ดีที่สุด คือ

  1. ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  2. การล้างมือ หรือ ใช้แอลกอฮอล์เจลในกรณีที่ไม่สะดวกในการล้างมือ
  3. หลีกเลี่ยงการจับต้องใบหน้า จมูก ปาก ก่อนล้างมือ เพราะการติดต่อเป็นการสัมผัสฝอยละอองที่ผู้ป่วยไอจาม หรือสิ่งคัดหลั่ง มาตกไว้ตามที่ต่าง ๆ ช่น โต๊ะ ของเล่น แล้วเราไปสัมผัส แล้วเอามือเข้าปาก จมูก ใบหน้า
  4. ในโรงเรียนควรช่วยกันทำความสะอาดชั้นเรียน และสนามเด็กเล่นเสมอ
  5. สร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยการใช้ช้อนกลาง
  6. การล้างมือจะต้องถูกสอนให้เป็นนิสัย และล้างให้ถูกวิธีให้นานพอสมควร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ