PM 2.5 ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

PM 2.5 ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ

ฝุ่นละออง PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ตัวฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก ๆ นี้ ทำให้สามารถเข้าไปถึงทางเดินหายใจ ส่วนที่เล็กที่สุดของปอดผ่านถึงระบบหัวใจหลอดเลือดได้

จึงทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ ดังนี้

  1. มีอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ หายใจลำบาก ไอ
  2. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้
  3. ทำให้โรคระบบทางเดินหายใจ และ/หรือ โรคหัวใจ ที่เป็นอยู่เดิมแย่ลง

ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีภาวะค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา