ปอดอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ปอดอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ สาเหตุหลักของเชื้อที่ก่อโรคปอดอักเสบรวมถึงการติดชื้อที่เยื่อหุ้มสมองและการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย

วัคซีนที่สามารถใช้ได้

1. วัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ (Polysaccharide vaccine, PPSV23)

เป็นวัคซีนที่ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่ รวมถึงสายพันธุ์ที่มักดื้อยา

2. วัคซีนชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ (Conjugate vaccine, PCV13)

เป็นวัคซีนที่ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่

คำแนะนำในการฉีดวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

  1. ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ที่มีอายุ 19-64 ปีที่มีกาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยที่ไม่มีม้าม หรือการทำงานของม้ามบกพร่อง
  3. ผู้ที่มีอายุ 19-64 ปีที่มีโรคเบาหวาน โรคหัวใจวายเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง ผู้ที่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์

Pin It on Pinterest