New Normal วิถีใหม่ในโลกใบเดิมกับยุคโควิด-19

New Normal วิถีใหม่ในโลกใบเดิมกับยุคโควิด-19

วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่พร้อมกันทั่วโลกในช่วงโควิดระบาด วิถีชีวิตดังกล่าวอาจปลี่ยนการดำเนินชีวิตไปอีกระยะใหญ่โดยยึดแนวปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ต้องไม่มีการอยู่รวมกันของประชาชนหนาแน่นกินกว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 1 ตรางเมตร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ระบบขนส่งมวลชน ร้านเสริมสวย เป็นต้น โดยยึดเป็นแนวทางสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

  1. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร ในทุกกิจกรรม
  2. ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทควรจำกัดผู้ใช้บริการ เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
  3. ร้านอาหาร จัดพื้นที่เว้นระยะห่างในการเข้ารับบริการและจำกัดจำนวนคนนั่งในแต่ละโต๊ะ
  4. พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเสมอ และล้างมือบ่อย ๆ
  5. ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
  6. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดชักโครก

เมื่อพบว่าตัวเองมีอาการไข้ สูง ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ