คำแนะนำในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

คำแนะนำในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก

มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ โดยเฉพาะสำหรับคนที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อน (มีภูมิคุ้มกันแล้ว) แนะนำสำหรับคนอายุ 9-45 ปี โดยฉีดจำนวน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 6 เดือน

1. อายุ 9-45 ปี เคยเป็นไข้เลือดออก ฉีดวัคซีนได้

2. อายุ 15-45 ปี น่าจะเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อน ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีน

3. อายุ 9-15 ปี ไม่เคยเป็นไข้เลือดออก ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน ควรรอข้อมูลและคำแนะนำในอนาคต หรือตรวจภูมิคุ้มกันก่อน (ปัจจุบันยังไม่มีบริการตรวจ)

4. คนที่เคยฉีดวัคซีนแล้ว 1-2 ครั้งให้ฉีดวัดชีนครั้งต่อไปได้ ถอายุเกิน 15 ปีหรือเคยเป็นไข้เลือดออก ถ้าไม่เคยเป็นไข้เลือดออก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัดชีนครั้งต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Pin It on Pinterest