Intermittent Fasting (IF) คืออะไร ลดน้ำหนักได้อย่างไร?

Intermittent Fasting (IF) คืออะไร ลดน้ำหนักได้อย่างไร?

Intermittent Fasting (IF) คือ การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา

  1. ช่วงที่สามารถรับประทานได้ตามปกติ
  2. ช่วงอดอาหารไม่รับประทานอาหารใด ๆยกเว้นน้ำเปล่า หรือของเหลวที่ไม่มีแคลอรี่

การกำหนดระยะเวลาในการอดอาหารขึ้นอยู่กับความสะดวกและวิถีของแต่ละบุคคล เช่น การรับประทานวันเว้นวัน หรือ เลือกวันอดอาหาร 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเป็นวันที่ไม่ติดกัน การกำหนดช่วงเวลารับประทานภายใน 24 ชั่วโมง เช่น สูตร 6-18 รับประทานอาหารได้ 6 ชั่วโมง อีก 18 ชั่วโมง งดอาหารที่มีแคลอรี่

Intermittent Fasting ลดน้ำหนักได้อย่างไร?

การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหาร ทำให้ปริมาณแคลอรี่หรือพลังงานที่ได้รับโดยรวมต่อวันลดลงส่งผลให้น้ำหนักลดลงตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญพัชญา บุญชยาอนันต์
ฝ่ายอายุรศาสตร์