9 ข้อสงสัยกับโควิด-19

9 ข้อสงสัยกับโควิด-19
 • เดินสวนกันติดโรคได้
  • ตอบ ไม่ติด เพราะโควิด-19 ติดต่อกันทางฝ่อยละอองหากไม่มีการไอหรือจาม แนะนำให้มีระยะห่าง 2 เมตร หากมีอาการของโรค หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด
 • จับของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อ
  • ตอบ แทบไม่มีโอกาสเป็นไปได้ แต่เพื่อความมั่นใจแนะนำให้ล้างมือทั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของที่มีความกังวล
 • ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ตอบ ในคนปกติที่ไม่มีอาการป่วย แนะนำให้ใส่เมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชนหรือต้องพบเจอคนจำนวนมาก เช่น โดยสารรถไฟฟ้า รถประจำทาง เดินห้าง ไปตลาด ฯลฯ ในคนที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ใส่ตลอดวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ปัจจุบันมียาและวัคชีนสำหรับโควิด-19
  • ตอบ ปัจจุบันมียาต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัส ในส่วนของวัคซีนเริ่มมีการศึกษาวิจัยกันทั่วโลก แต่ยังต้องใช้วลาในการศึกษาและพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง
 • ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าคนทั่วไป
  • ตอบ ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้เท่ากันในทุกอายุ เพราะป็นโรคอุบัติใหม่ทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานโรค แต่ความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วยเมื่อติดเชื้อแล้ว อาการจะรุนแรงได้มากกว่า
 • ผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้
  • ตอบ ช่วงระยะฟักตัวของรด 1-14 วัน สมารถแพร่เชื้อได้ ในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรค จึงต้องเก็บตัวที่บ้าน 14 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตร
 • เป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก
  • ตอบ โดยปกติแล้วเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาเมื่อเป็นแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ แต่ในกรณีของโควิด-19 ยังไม่มีรายงานมากเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ
 • ติดจากคนสู่สัตว์ และสัตว์สู่คนได้
  • ตอบ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงติดเชื้อหรือเป็นพาหะแพร่กระจาย เชื้อโควิด-19 ได้ แม้จะมีกรณีที่พบสุนัขติดเชื้อโควิด- 19 แต่ก็มีชื้อไวรัสค่อนข้างต่ำ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัตว์ลี้ยงเป็นพาหะแพร่เชื้อสู่คนได้
 • โควิด-19 ทนอากาศร้อนที่ไทยไม่ได้
  • ตอบ เชื้อไวรัสทนความร้อนได้ไม่ดี มักตายเองโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศขึ้นหรือเย็น

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ