เวียนศีรษะ บ้านหมุน รู้ไหม มีโรคทางหูอะไรบ้างที่ทำให้บ้านหมุน

เวียนศีรษะ บ้านหมุน รู้ไหม มีโรคทางหูอะไรบ้างที่ทำให้บ้านหมุน

1. โรคหินปูน หรือหินในหูชั้นในเคลื่อน BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo)

ㆍโรคที่เป็นสาเหตุของการเวียนศีรษะที่พบบ่อยที่สุด

ㆍ พบบ่อยในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ อายุตั้งแต่ 30-70 ปี

ㆍ สาเหตุไม่ชัดเจน มักเกิดจากความเสื่อมอวัยวะของหูชั้นใน ในบางรายอาจมีประวัติอุบัติเหตุมาก่อน

2. โรคเมเนียร์ (Meniere’s Diseas) หรือโรคน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน

ㆍบ่อยในผู้ป่วยอายุ 20-50 ปี

ㆍสาเหตุไม่แน่ชัดแต่เกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ภายในหูส่วนใน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์

Pin It on Pinterest